Általános Szerződési Feltételek
Bevezető rendelkezések
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) Dunaveczki Attila e.v. (lakcím: 9431 Fertőd, Árpád út 13; adószám: 67139127-1-28) mint „Szolgáltató”,  a szolgáltatást biztosító fél mint „Partner” és a szolgáltatást igénybe vevő mint „Bérlő” között online helyszínközvetítői, és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozza.

1.2. Az ÁSZF a Szolgáltató és a Partner, valamint a Szolgáltató és a Bérlő közötti szerződés (továbbiakban: Egyedi Szerződés) részét képezi azzal, hogy amennyiben az Egyedi Szerződés az ÁSZF rendelkezéseitől eltér, úgy az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadók. A szerződés oly módon jön létre, hogy a regisztráció során a Partner és/vagy a Bérlő elfogadja az ÁSZF-t, majd a Szolgáltató a Partner és/vagy a Bérlő részére a regisztrációt visszaigazolja. A szerződés online módon kerül megkötésre, papír alapon nem kerül tárolásra vagy postázásra. A szerződés nyelve magyar.

Fogalmak
2.1. „Weboldal”: azon mindenkori internetes oldalak összessége, amelyekkel a Szolgáltató önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, és amelyek segítségével a Szolgáltatást nyújtja.

2.2. „Partner”: rövid, eseti/alkalmi tartózkodásra szolgáló helyszín, nem lakáscélú használatának átengedésére, bérbeadására, valamint a helyszínen egyéb szolgáltatások nyújtására (továbbiakban: tárgyaló bérlése, étel és italfogyasztás) – a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint – jogosult személy vagy vállalkozás, aki a Szabad irodakapacitásának kiadására (Iroda bérbeadásra) szerződik a Szolgáltatóval.

2.3. „Szolgáltatás”: a Szolgáltató által az internetes foglalási rendszeren és társult oldalain keresztül nyújtott szolgáltatások, különösen a Szabad irodakapacitás szolgáltatása, beleértve a foglalási rendszert („Rendszer”) és az egyedi igények kezelését is, amelyek segítségével a Partner által kínált szabad irodakapacitások megjelennek és elérhetőek annak érdekében, hogy azok lefoglalhatóak és igénybe vehetőek legyenek.

2.4. „Regisztrációs felület”: az a felület amelyen egy leendő partner feltölti szabad irodakapacitásával kapcsolatos adatait és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket jelezve ezzel együttműködési szándékát Szolgáltató felé.

2.5 „Adminisztrációs felület”: az a Partner által kezelt felület, ahol megadhatja és módosíthatja adatait, valamint kialakíthatja „Profil felületét”. Az adminisztrációs felület csak a Partner és Szolgáltató által látható.

2.6. „Profil felület”: A Szolgáltató által kezelt weboldal(ak)on megjelenő publikus felület, amelyet a Szolgáltatón és a Partneren kívül a Bérlő és Felhasználó is láthat. A Bérlő vagy látogató a Partner Profil felületén megtekintheti a Partner ajánlatával és az ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat, irodai kapacitásának paramétereit. A Szolgáltató,- amennyiben a Partner nem tudja módosítani Adminisztrációs felületén belül Profil felületét;- a Partner kérésére módosítja és frissíti a profilfelületet.

2.7. „Bérlő”: a Szolgáltatást igénybevevő, Weboldalon regisztrált, vagy regisztrálás nélkül foglalást és fizetést végző személy.

2.8. „Felhasználó”: a Weboldal azon látogatója, aki nem minősül Bérlőnek.

2.9. A „Szolgáltatási díj”: A Partner által a Profil felületen meghirdetett Szolgáltatási díj, amelyet a Bérlő fizet meg a Szolgáltató felé a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal(ak)on, ezzel is megerősítve foglalását.

2.10 „Kordinációs díj”: A Partner által a Profil felületen meghirdetett Szolgáltatási díjból Szolgáltató által levont összeg, amely a Szolgáltatót illeti. Ennek mértéke az Egyedi szerződésben kerül meghatárzásra.

2.11 „Díj”: Szolgáltató az értékesített irodakapacitás ellenértékeként díjat („Díj”) köteles fizetni a Partner részére, melynek mértéke a Weboldalon a Partner által meghirdetett Szolgáltatói Díj Koordinációs Díj által csökkentett összege.

Regisztráció és a Szerződés létrejötte a Partner és a Szolgáltató között
3.1. A Szolgáltatás igénybevétele nem regisztrációhoz kötött a www.likespace.eu oldalon. A Partnernek a Szolgáltató által a Regisztráció menüpontban megkért adatokat kell megadnia. A Weboldalra történő regisztrációval a Partner elfogadja az ÁSZF-et. A regisztráció véglegesítése és elküldése előtt a Partnernek lehetősége van az általa bevitt adatok helyességének és teljeskörűségének ellenőrzésére és javítására.

3.2. A regisztrációt és a megadott adatokat, a Partnerre és a Szabad irodakapacitásra vonatkozó adatok feltöltését követően a Szolgáltató jóváhagyja, és azok elfogadása esetén visszaigazoló e-mailt küld a Partner részére.

3.3. A Partner a regisztrációs felületre feltölti szabad irodai kapacitásával kapcsolatos adatokat, fényképeket, információkat, amelyek Szolgáltató általi jóváhagyását követően felkerülnek a Partner weboldalon megjelenítésre kerülő végleges profiljára.

3.4. A Szolgáltató és a Partner közötti szerződés a Partner regisztrációját követően, a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre.

3.5. A leendő Partner Regisztrációs felületen történő regisztrálását követően a Szolgáltató emailben visszaigazolja a regisztrálást és egyúttal hozzáférést ad a Partner számára az Adminisztrációs felülethez. A Szolgáltató 3 (három) havonta e-mailt küld a Partner regisztráció során megadott e-mail címére, amely e-mail-ben megadott link segítségével a Partner megerősítheti a weboldalra feltöltött szabad irodakapacitás aktív státuszát. Megerősítés hiányában a Szolgáltató az előbbiekben írt módon 10 (tíz) nap elteltével inaktívvá változtatja a Profil Felületen megjelölt szabad irodakapacitás státuszát. Partner az inaktív státuszról küldött Szolgáltatói e-mail-ben meghatározott módon a státuszt újra aktiválhatja. Inaktív státusz esetén a Rendszer nem jeleníti meg a Profil Felületen megjelölt partnert, és a Felhasználók, Bérlők nem tudnak foglalást kezdeményezni. Az újraaktiválás további elmaradása esetén a Szolgáltató 3 hónap múlva véglegesen törli Partner profilját és adminisztrációs felületét, amely autómatikusan a szerződés megszűnését jelenti.

Partner jogai és kötelezettségei
4.1. Partner kötelezettséget vállal, hogy a Rendszerbe feltöltött, közösen meghatározott Szolgáltatási Díjnál alacsonyabb összegért az adott Szabad irodakapacitást nem hirdeti, sem más online felületen, sem papír alapon, sem pedig személyes megkeresés útján. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Weboldalon megjelenített szabad irodakapacitás a Rendszerben meghatározott Szolgáltatási Díjnál alacsonyabb díj ellenében szolgáltatja, úgy a Szolgáltató a Rendszerben meghatározott magasabb Szolgáltatási Díj alapján járó Koordinációs Díjra jogosult.

4.2. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlővel a Weboldalon meghirdetett Szabad irodakapacitás a Szolgáltatás (Szolgáltató) igénybevétele nélkül szerződik, a Szolgáltató jogosult a Partner regisztrációját – saját döntésétől függően – megszüntetni vagy felfüggeszteni azzal, hogy a Szolgáltató jogosult a Koordinációs Díj összegére.

4.3. A Partner által kínált (hirdetett) szabad irodakapacitás és ajánlata nem kizárólag a LikeSpace webes oldalai alatt jelenhet meg.

4.4. A Partner a foglalásokról emailben értesül, majd lehetősége van visszaigazolni vagy elutasítani azokat.

4.5. A Partner az információ és adatszolgáltatási kötelezettség során tényleges és valós adatok megadására köteles. Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a Koordinációs Díj, ha a Partner tévedésből, vagy mulasztásból nem tényleges és valós adatokat ad meg a Rendszerben, de a foglalás megtörténik. Partner kijelenti, hogy az Adminisztrációs Felületen és a Weboldalon a Szabad irodakapacitásra vonatkozó fotók, adatok, információk valósak, melyekért a Partner teljes körű felelősséget vállal, illetőleg Szolgáltatót felelősség nem terheli, illetőleg azok feltöltésére, felhasználására Partner jogosult. Partner felelős azért, hogy minden olyan adat és információ feltüntetésre kerüljön, amely a vonatkozó jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján kötelező. Az árakat a Partner bruttó (nettó + Áfa) módon, illetőleg ha a Partner Áfa-mentesen nyújtja a szolgáltatást, Áfa nélkül köteles megadni a Szolgáltatónak. Partner vállalja továbbá, hogy a szabad irodakapacitásra vonatkozó minden releváns információt megad (az adatok és információk teljessége). Az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a Partner az adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a Szolgáltató megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.6. A Partner és a Bérlő (Felhasználó) közötti közvetlen kapcsolatfelvételre a Szolgáltatási Díj Bérlő általi megfizetését követően kerülhet sor. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.7. Ha a foglalást (foglalás visszaigazolását) követően a Szolgáltató rendszerén kívüli olyan kapcsolatfelvételre kerülne sor, ami az eredeti foglalási feltételeket érdemben módosítja, a Partner köteles értesíteni a Szolgáltatót a módosítás tartalmáról. Ilyen feltételek lehetnek különösen azok, amelyek a Szolgáltatási Díj mértékét módosít(hat)ják. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.8. Partner köteles minden olyan problémáról vagy körülményről értesíteni a Szolgáltatót, ami a Bérlő részére kínált szabad irodakapacitás, vagy a Szolgáltatóval való együttműködést, kapcsolattartást, vagy a Rendszer használatát átmenetileg vagy tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy kizárja, (pld.: felújítás, karbantartás, üzemzavar, helyszín vagy szolgáltatás bármely okból való rendelkezésre nem állása, e-mail cím, telefonszám változása, stb). Az értesítés elmaradásából eredő károk a Partnert terhelik.

4.9. Partner nem használhat semmilyen olyan rendszert vagy megoldást, amely a Szolgáltatás, a Weboldal, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy amely egyébként veszélyeztetik a Weboldal vagy a Rendszer rendeltetésszerű működtetését, használatát.

4.10. Partner az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személy részére ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Partner köteles gondoskodni.

4.11. A Partner köteles a Bérlő általi lemondást jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Bérlő a szabad irodakapacitás igénybevétele előtt a megadott lemondási (elállási) feltételekkel a foglalást lemondja (a szerződéstől eláll), a Partner köteles gondoskodni, hogy az érintett foglalás törlésre kerüljön a Rendszerből, és az adott irodakapacitás újra foglalható legyen. Amíg a Partnernek nincs hozzáférése a saját adminisztrációs felületéhez, ezt a Szolgáltató végzi.

4.12. A Szolgáltató teljesítési igazolásban igazolja a Partner felé minden hónap ötödikéig az előző honapban megvalósult foglalásokat. Partner köteles ezek alapján a magyar adó –és számviteli szabályoknak megfelelő számlát kiállítani és a Szolgáltató részére átadni.

4.13. Szolgáltató súlyos szerződésszegésnek minősíti azt, hogy ha Partner a helyszínen nem jelenik meg, vagy a szabad irodakapacitást nem szolgáltatja. A Partner nem jogosult a szabad irodakapacitástól elállni a foglalás napján. Elállását a tárgyi napot megelőző napon 12.00 óráig köteles írásban jelezni a Szolgáltató felé. Amennyiben ez nem történik meg és a Partner a helyszínen nem jelenik meg, vagy a szabad irodakapacitást nem szolgáltatja, a Partner a Szolgáltatási díj kétszeres összegét köteles Szolgáltató részére megfizetni, illetve köteles a Szolgáltató egyéb felmerült kárát megtéríteni.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1. Partner elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Bérlőnek a foglalási rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt véleményét közzétenni. A Partner ennek tudatában és a Weboldal(ak) ezen működésének kifejezett tudomásul vételével fogadja el a ÁSZF-et. A vélemények minden esetben a Bérlő által megfogalmazott tartalmak. A Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak a Bérlő kérésének vagy hozzájárulásának hiányában a véleményt nem áll módjában törölni. A vélemény – a Bérlő kérése hiányában – kizárólag abban az esetben törölhető, ha az eltávolítást jogszabályi vagy hatósági rendelkezés teszi szükségessé, illetőleg trágár és/vagy megbotránkoztatásra alkalmas kifejezéseket használ.

5.2. A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan és a Bérlő, valamint a Felhasználó kérdéseinek megválaszolása céljából online ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Partnert a kötelezettségei teljesítése alól.

5.3. Partner – az ÁSZF elfogadásával – kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, hogy foglalásnövelési célból, a saját döntése szerint a Partner által az Adminisztrációs Felületen feltöltött szabad irodakapacitást (ide értve bármely fotót, illusztrációt, adatot és információt, jogi oltalom alatt álló, vagy ilyen oltalom alá helyezhető megjelöléseket, ábrákat, fotókat, képanyagokat is) az általa meghatározott részben, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetítse, népszerűsítse, reklámozza online és offline felületeken.

5.4. Szolgáltató jogosult a Partner által megadott, de bármely okból hibás, vagy téves adatokat javítani, amely javításról a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Partnert. Amennyiben a Partner adatszolgáltatása rendszeresen valótlan vagy hibás, az a kötelezettségek lényeges megsértésének minősül.

5.5. Partner kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Partner nyilvántartásába (tárolás formáját függetlenül) betekintsen, másolatot kérjen annak ellenőrzése érdekében, hogy a Partner a Rendszerben meghatározott Szolgáltatási Díjtól eltérő összegben nem szolgáltatja a Rendszerben feltöltött szabad irodakapacitást.

Szerződés létrejötte a Szolgáltató és a Bérlő között, valamint a Szolgáltató és a Partner között
6.1. Szolgáltatás Bérlő általi igénybevétele nem kötött regisztrációhoz a www.likespace.eu oldalon. A Bérlőnek a Szolgáltató által a regisztráció és vagy rendelésleadás során megkért adatokat kell megadnia. A Weboldalra történő regisztrációval vagy a regisztráció nélküli foglalással és fizetéssel (ráutaló magatartással) a Bérlő elfogadja – külön is megerősítve – az Általános Felhasználási Feltételeket.

6.2. A Weboldalra történő regisztráció nem minden esetben ingyenes.

6.3. A Bérlő a Partner által megadott, Szolgáltató által Rendszerbe feltöltött paraméterek alapján foglalást kezdeményezhet. A Rendszerbe feltöltött adatok helyességéért, napra kész állapotáért a Partner a felelős, Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Partner kérésére a Szolgáltató ügyfélszolgálata segít az esetleges hibák kijavításában és adatok aktualizálásában vagy cseréjében mindaddig míg a partner meg nem kapja saját adminisztrációs felületéhez a hozzáférést a Szolgáltatótól.

6.4. A foglalás elküldésével a Bérlő elfogadja a Partner rendszerbe feltöltött feltételeit.

6.5. A foglalás Szolgáltató általi visszaigazolásával a Szolgáltató és a Bérlő között szerződés jön létre a Szolgáltatásra azzal, hogy egyúttal a Szabad irodakapacitás teljesítésére Szolgáltató, mint megrendelő és Partner, mint megbízott között is létrejön a szerződés. Amennyiben Szolgáltató helyett és nevében Partner a Bérlő ajánlatát (foglalást) el kívánja fogadni, a foglalást az elküldéstől számított [12 (tizenkét)] órán belül köteles visszaigazolni. A Partner visszaigazolása hiányában a Bérlő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

6.6. A Szolgáltató jogosult a Bérlővel a Rendszerben rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján felvenni a kapcsolatot.

6.7. Bérlő köteles a szabad irodakapacitás helyszínének állapotát megőrizni, és a jogviszony megszűnésével a helyszín birtokát az átvétel szerinti állapotban a Partner részére visszaadni. Amennyiben Bérlő a helyszínt nem adja vissza a Partner részére, a birtokbaadásig napi 50.000 Ft késedelemi kötbért köteles Szolgáltató részére megfizetni.

6.8. Bérlő felelős minden az irodakapacitás helyszínének állapotában – ott tartózkodása során és tevékenységének eredményeként – bekövetkezett kárért. A Bérlő és Partner az esetleges kártérítést és egyéb vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik, ha azonban ez nem vezet eredményre a felek alávetik magukat a területileg illetékes járási bíróság kizárólagos illetékességének. Partner és Bérlő kizárólag egymással szemben jogosultak a káresettel kapcsolatos jogokat érvényesíteni, illetőleg kötelezettségeket teljesíteni, mely során Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége, felelőssége nincsen.

6.9. Foglaláskor a Bérlő köteles a Szolgáltatási Díj teljes összegét megfizetni a Szolgáltató felé.

6.10. Az irodakapacitás igénybevételének Bérlő általi meghiúsulása esetén a Szolgáltatási Díj foglalónak minősül és a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díj összegét, mint foglalót megtartani, valamint Bérlő köteles Szolgáltató valamennyi kárát 15 napon belül megtéríteni. A Bérlő a foglalást legkésőbb a foglalás napját megelőző 24 óráig tudja módosítani vagy lemondani. Ha a Bérlő foglalását a foglalás kezdőpontja előtt 24 órával nem mondja le, úgy lemondási szándékát nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben nem történik lemondás, úgy nem áll módunkban új helyet biztosítani másik helyszínre és másik alkalommal, illetve az előre befizetett szolgáltatási díj nem jár vissza. A foglalást megelőző 24 órán belül a foglalás már nem mondható le, a befizetett összeg egy kuponra váltható be, mely online fizetés során az ország bármely LikeSpace (Szolgáltató) partnerirodájában két hónapig felhasználható. A beváltási szándékot a Felhasználó köteles e-mailben: likespace@likespace.eu címen jelezni, mely tartalmazza a foglalás dátumát, helyszínét és a foglaló személynek a nevét. Facebookon, telefonon és egyéb üzenetben történő beváltási szándékot nem áll módunkban elfogadni.

Szolgáltatás díja és egyéb díjak
7.1. Bérlő a Szolgáltatás ellenértékeként szolgáltatási díjat (Szolgáltatási Díj) fizet Szolgáltató részére a foglaláskor. Szolgáltató az értékesített irodakapacitás ellenértékeként díjat („Díj”) köteles fizetni a Partner részére, melynek mértéke a Weboldalon a Partner által meghirdetett netto Szolgáltatói Díj Koordinációs Díj által csökkentett összege. A Díjat és a Koordinációs Díjat Partner és Szolgáltató egymás között beszámíthatja. A Szolgáltató minden hónap ötödikéig Teljesítési igazolást állít ki a Partner részére az előző hónap szolgáltatásai alapján. A Partner a teljesítési igazolás alapján számlát állít ki a Szolgáltató felé.

7.2. Szolgáltató jogosult a Koordinációs Díj mértékét egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a módosítás hatálybalépését megelőző, legalább [30 (harminc)] nappal a Weboldalon – külön figyelemfelhívással – tájékoztatni köteles a Partnereket a Koordinációs Díj módosult mértékéről. Abban az esetben, ha a Szolgáltató módosítja a Koordinációs Díj mértékét és azt a Partner nem fogadja el, úgy a Partner rendes felmondás útján felmondhatja jelen szerződést. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Partner a szerződést felmondja. Abban az esetben, ha a tájékoztatásban foglalt, a módosított díjszabás hatálybalépésének napját megelőző napig a Partner nem mondja fel jelen szerződést, az a módosított díjszabás elfogadásának minősül.

7.3. A Koordinációs díjat (annak mértékét) a Szolgáltató Egyedi Szerződésben határozza meg a Partner felé.

7.4. A Koordinációs Díj a Szolgáltatót az alábbi esetekben is megilleti:

(i) az irodakapacitás Bérlő és/vagy Partner érdekkörébe eső ok miatt nem kerül kiadásra;

(ii) a foglalásra, az irodakapacitás kiadására a Szolgáltató megkerülésével kerül sor;

7.5. Számlázás módja: elektronikus számla.

7.6. Szolgáltató a Partner Profil Felületén naprakészen listázza a Partner által hirdetett szabad irodakapacitásokat.

7.7. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató és Bérlő között létrejött Szerződés alapján a Szolgáltatás teljesítésére létrejött szerződésből eredő, Szolgáltatót megillető jogokat a Szolgáltatási Díj megfizetésével – a Koordinációs Díj levonását követően-, valamint Szolgáltatót terhelő kötelezettségeket Partner átvállalja (tartozásátvállalás (Ptk. 6:203.§)), melyet Bérlő az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz, illetőleg melyhez Bérlő és Partner az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

7.8. Szolgáltató a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés alapján a szabad irodakapacitás kiadására létrejött szerződésből eredő, őt megillető jogokat a Szolgáltatási Díj megfizetésével – a Koordinációs Díj levonását követően,- az őt terhelő kötelezettségeket Bérlő átvállalja (tartozásátvállalás (Ptk. 6:203.§)), melyet Partner az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz, illetőleg melyhez Bérlő és Partner az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

7.9. A 7.7 és 7.8 pontra tekintettel a Szolgáltatási Díj megfizetésével a Szabad irodakapacitás kiadásának teljesítésére Partner a Bérlő felé lesz közvetlenül köteles, illetőleg Bérlő kizárólag a Partnertől követelheti a szerződésszerű teljesítést, valamint Partner és Bérlő – a Koordinációs Díj, illetőleg annak beszámítása kivételével – kizárólag egymással szemben jogosultak az ÁSZF és az Egyedi Szerződésből eredő jogokat érvényesíteni, illetőleg kötelezettségeket teljesíteni, mely során Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége, felelőssége nincsen.

A Szolgáltató és a Partner közötti Szerződés létrejötte, tartalma, módosítása és megszüntetése
8.1. A Szolgáltató és Partner eltérő megállapodása hiányában a szerződés határozatlan időre jön létre, és a szerződés legrövidebb időtartama 1 nap lehet. A Szerződés akkor lép hatályba, amikor a Partner regisztrációját a Szolgáltató email útján megerősíti. A szerződés módosítására bármikor sor kerülhet.

8.2. Szerződés az alábbi események bekövetkeztével egyidejűleg szűnik meg:

(i) Bármely fél szerződésszegése nélküli (rendes) felmondással. Felek jogosultak [5 (öt)] napos felmondási idővel bármikor és bármilyen okból felmondani a Szerződést. Abban az esetben, ha a Szolgáltató módosítja a díjszabását (Koordinációs Díj mértékét) vagy az ÁSZF-et, és azt a Partner nem fogadja el, úgy a Partner rendes felmondás útján felmondhatja a Szerződést. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Partner a Szerződést felmondja. Abban az esetben, ha a tájékoztatásban foglalt, a módosított díjszabás hatálybalépésének napját megelőző napig a Partner nem mondja fel a Szerződést, az a módosított díjszabás elfogadásának minősül.

(ii) Szolgáltató Partner szerződésszegése esetén gyakorolt (rendkívüli) felmondásával.

Szolgáltató jogosult felmondani a Szerződést – többek között, ha a Partner (a) ismételten hiányos, téves, nem megfelelő adatokat tölt fel a Weboldalra; (b) a Partner a Szolgáltató megkerülésével

(a Rendszer igénybevétele nélkül) biztosítja a szabad irodakapacitást a Felhasználónak; (c) ha Partner egyéb, súlyos szerződésszegést követ el.

(iii) Partner Szolgáltató szerződésszegése esetén gyakorolt (rendkívüli) felmondásával.

Partner jogosult felmondani a Szerződést, ha a Szolgáltató a szerződésben szereplő kötelezettségvállalásának, a Partner által tűzött, legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridő alatt sem tesz eleget. A Szolgáltató és a Partner szerződésének megszűnése esetén a Szolgáltató a felmondási idő végéig történt foglalások utáni Koordinációs Díjra, valamint a szerződés megszűnését követő 1 (egy) évig a Partner és a Felhasználó közötti – ellenértéket tartalmazó – jogviszony után Koordinációs Díjra – melynek alapja a Partner és a Felhasználó közötti jogviszony ellenértéke – jogosulttá válik. Jelen bekezdés tekintetében Partnernek és Felhasználónak kell tekinteni ezek hozzátartozóit is, valamint az olyan jogi személyt, melyben a Partner és/vagy a Felhasználó tag, vezető tisztségviselő, vagy ezek hozzátartozója és a kapcsolt vállalkozásokat is.

(iiii) Amennyiben a kiadásra szánt, Profil felületen feltüntetett irodakapacitás aktív státuszának megerősítésére küldött felszólító emailt 3 hónapon belül nem erősíti meg a Partner.

8.3 A bérlő a foglalást követően eláll a teljesítés elől.

Szolgáltató felelősségének kizárása
9.1. Szolgáltató a Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Szolgáltatása segítségével létrejönnek-e foglalások, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Partner által feltöltött szabad irodakapacitás vonatkozásában nem érkezik, vagy Partner megítélése szerint nem megfelelő számú foglalás érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a szabad irodakapacitás megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Partner hiányosan tölti fel, illetve adja meg a szabad irodakapacitásával kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.

9.2. Szolgáltató nem felel a Bérlő által a Partnernek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a szabad irodakapacitás tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.

9.3. Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a Bérlő, vagy más harmadik személynek a Partnerrel szemben érvényesíteni kívánt igényéért. A Partner felelős az adott szabad irodakapacitás tényleges tulajdonságaiért, minőségéért, működőképességéért, az általa feltöltött adatok helyességéért és teljességéért, ténylegességéért, az adatok hiányosságáért, vagy fogyatékosságáért, továbbá a helyes adatoktól való utóbbi eltérésekért. A Partner felelős továbbá a téves kiajánlásaiból eredő következményekért, illetve igényekért, ide értve a szolgáltatása szerződésszerű biztosítását is, így a Bérlő oldalán felmerülő esetleges többletköltségek megtérítési, illetve kompenzálási kötelezettsége szintén a Partner terhére esik. A Partner felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen magadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Felhasználó/Bérlő foglalását megtette) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek.

9.4 Szolgáltató nem felel a Felhasználó, Bérlő vagy a Partner hozzá nemértéséből eredendő bármilyen károkért.

9.5 A Szolgáltató nem felelős azért, ha a Partner az általa Profil felületen feltüntetett helyiséget, szabad irodakapacitást nem jogosult szolgáltatni.

9.6 A Partner szavatolja azt, hogy az aktív irodakapacitás aktív és szabadon foglalható.

Adattárolás, adatkezelés
10.1. Adattárolás: A Szolgáltató jogosult a Partner Adminisztrációs Felületre feltöltött adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára. Szolgáltató a Partner következő adatait kezeli:

helyszín neve,
típusa,
címe, postázási címe,
email / számlázási email cím,
számlázási név,
számlázási cím,
adószám,
EU adószám,
bankszámlaszám,
kapcsolattartó neve, telefonszáma,
a Partner által feltöltött nyilvános adatok,
magánszemély esetén: születési név, lakcím;
egyéni vállalkozó esetén: születési név.
10.2. A Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik, mely elérhető a www.likespace.eu oldalon.

Titoktartási rendelkezések
11.1. Minden, a Felek bármelyike által a másik Fél tudomására hozott nem nyilvános információ (ideértve a Szerződés szerződéses feltételeit), vagy amelyet a közlő Fél írásban bizalmas információnak minősít, bizalmasan kezelendő, és a bizalmasságot kérő Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozható harmadik fél tudomására, amely hozzájárulás indokolatlanul nem tartható vissza.

11.2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik olyan adatokra vagy dokumentációra:

(i) amelyek közzétételét hatályos magyarországi jogszabály, valamely szabályozó hatóság vagy bíróság határozata vagy rendelkezése írja elő, azt követően, hogy a közlő Fél öt munkanappal a tervezett közzétételt megelőzően erről értesítette a bizalmasságot kérő Felet, vagy ha az öt munkanap határidejű értesítés nem teljesíthető, rövidebb, teljesíthető határidejű értesítés is alkalmazható; amelyeket valamely Fél saját csoport-vállalata, szakembere, tanácsadója vagy képviselője tudomására hoz, vagy a jelen Szerződés alapján megengedett engedményezéssel kapcsolatban közöl, vagy az érintett Féllel kapcsolatban álló finanszírozó intézmény, saját szakembere, tanácsadója vagy képviselője tudomására hoz a Szerződésben vagy valamely vonatkozó ügylet során tárgyalt tranzakcióval kapcsolatban; és amelyek a közlés idején már ismertek a nyilvánosság előtt a közzétevő Félnek fel nem róható okból, feltéve, hogy a fenti megengedett információátadás esetén a Fél (amennyiben ez lehetséges) köteles az információt átvevő személlyel szemben a titoktartási kötelezettséggel azonos védelmet biztosító titoktartási kötelezettséget érvényesíteni.

Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogai
12.1. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

12.2. A Weboldal kizárólagos üzemeltetője, beleértve a Weboldal megjelenítéséhez szükséges jogokat, domain-t és kereskedelmi nevet is, a Szolgáltató.

12.3. Szolgáltató a Partner és a Felhasználó (Bérlő) részére a Weboldal Felhasználási Feltételeknek megfelelő, magáncélú felhasználására korlátozott jogosultságot biztosít. A használat joga nem terjed ki üzleti felhasználásra. Partner és a Felhasználó (Bérlő) köteles tiszteletben tartani valamennyi, a Weboldallal és a Szolgáltatással kapcsolatos szerzői és egyéb kapcsolódó jogokat.

12.4. A Weboldal sem részben, sem egészében nem többszörözhető, másolható, menthető, és más módon (szerkezet, design elemek, egyéb) sem hasznosítható.

Elérhetőségek, értesítési címek

13.1. Szolgáltató neve: Dunaveczki Attila e.v.

13.2. Szolgáltató székhelye: 9431 Fertőd, Árpád út 13

13.3. Szolgáltató adószáma: 67139127-1-28

13.4. Szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: likespace@likespace.eu A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye és az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe az alábbiakban található:

Tárhely.Eu kft.
1144 Budapest Ormánság utca 4.
https://tarhely.eu/

Vegyes rendelkezések
14.1. Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből, az ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, 2013.évi V.törvény (ptk) szabályai irányadóak és felek a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.2. Az ÁSZF 2020. július 1. napjától hatályos, és módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Az ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább [15] nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Weboldalon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ide értve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az ÁSZF-nek (és annak módosításának) a Partnerrel, Felhasználóval és Bérlővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon közzétételre kerül. A módosítást követően – felmondás hiányában – a Szolgáltatás további igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

2020. július 1.